Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Mar 02, 2024
OPEN CALL - The Postcard Project: “GROW TOGETHER” by RPST x BACC

OPEN CALL - The Postcard Project: “GROW TOGETHER” by RPST x BACC

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST) ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เปิดรับภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกจัดทำโปสการ์ดในโครงการ GROW TOGETHER เพื่อเป็นการระดมทุนหารายได้สนับสนุนการบริหารงานตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยหัวข้อในครั้งนี้สื่อถึงการเติบโตและการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และหอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะพื้นที่เปิดกว้างทางศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนทุกช่วงวัย

สำหรับผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจะนำมาจัดทำโปสการ์ด และ ภาพ Photo Print เพื่อจัดแสดงนิทรรศการที่หอศิลปกรุงเทพฯ พร้อมกับจำหน่ายเพื่อมอบรายได้สมทบทุนให้กับหอศิลปกรุงเทพฯ โดยสมาคมฯ ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ลักษณะภาพที่ต้องการ

ภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ Grow Together โดยเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหอศิลปกรุงเทพฯ อาจเป็นภาพถ่ายภายในหอศิลปกรุงเทพฯ หรือ subject อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับหอศิลปกรุงเทพฯ โดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการสร้างผลงาน (ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาพที่สร้างขึ้นโดย AI Generative)

Timeline

•       ประกาศโครงการ :  2 มีนาคม 2567

•       วันที่เปิดระบบรับภาพ : 10-20  มีนาคม 2567

•       ตัดสินคัดเลือกภาพ : 28-29 มีนาคม 2567

•       วันที่จัดนิทรรศการ : 18-23 มิถุนายน 2567

•       วันเปิดนิทรรศการ : 18 มิถุนายน 2567

•       สถานที่จัดนิทรรศการ : ผนังโค้ง ชั้น 4 – 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

เงื่อนไขกติกา

•       ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพไม่เกิน 5  ภาพ

•       ภาพที่บันทึกจะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี จนถึงวันหมดเขตรับภาพ

•       ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา

•       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

•       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องเป็นไฟล์ภาพสี หรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้

•       สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม

•       “ไม่รับ” ภาพถ่ายจากโดรน (Drone)

•       ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายภาพและสามารถปรับแต่งภาพได้ไม่จำกัด

•       “ไม่รับ” ภาพ AI ที่เกิดจากการป้อนคำสั่งในรูปแบบ Text Generation หรือ มีส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการป้อนคำสั่งในรูปแบบ AI Text Generation

•       ขนาดไฟล์ภาพจากกล้องดิจิตอลทั่วไป “ด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรรักษาไฟล์ต้นฉบับ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ

•       ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ

•       ภาพที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ

•       ภาพที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆรวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

•       ไฟล์ภาพที่ส่งเข้ามาในกิจกรรมนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ ทาง RPST และ หอศิลปกรุงเทพฯ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ TV เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ โดยทางผู้นำภาพไปใช้ จะต้องระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้ง

•       หากปรากฏว่าภาพที่เข้าร่วมคัดเลือกไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมคัดเลือก และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

•       คณะผู้จัดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใดๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำเพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกในรายการนี้ โดยเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

•       ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดลือกมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะผู้จัดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมส่งภาพ หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลหรือหลักฐานการได้มาของภาพเพิ่มเติม

•       คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ภาพประกอบ/ผลการประกวด
กดรูปเพื่อขยาย